Nintendo Switch news (May 30): Kenichiro Takaki / Seiken Densetsu Collection / Picontier

Today’s Nintendo Switch news: Kenichiro Takaki working on another (retail) game for the Nintendo Switch, Seiken Densetsu Collection interview, and Picontier announced for the Nintendo Switch!

Read more